Kompletní přehled článků v čísle 2011/6

Psí sporty 2011/6

5 ObhoDní koutek
6 soutěŽ + Dárkové vánoČní pŘeDplatné
8 Foto DvouměsíCe
10 roZhovor – Flyball Je mnohem víC neŽ sport
16 Jak se sportuJe s… – Coton De tuléar
20 téma – se psem Do láZní
23 seriál – ZCh
24 hraJeme si se psem – krabiČka
26 seriál – workinG testy
28 raDa CliCker slovníČek
29 veterina – praktiCká oFtalmoloGie psa, DěDiČné Choroby
32 veterina – pohleD Do…

AGILITY
34 reportᎠ– ms FCi v aGility 2011
38 reportᎠ– mistrovství České republiky v aGility
42 metoDika martiny klimeŠové
44 seriál – late hanDlinG synDrom
46 raDa – taJný tip pro ÚspěŠné oDloŽení

DOGDANCING
47 metoDika aleny smolíkové

DOGFRISBEE
48 reportᎠ– me 2011 – niC nás neZastaví
50 reportᎠ– mistrovství republiky poprvé Jinak

DOSTIHY A COURSING
54 seriál – CoursinG – 5 témat k ZamyŠlení

FLYBALL
56 reportᎠ– Český rekorD poD evropským DohleDem
60 reportᎠ– 12:1 pro lavinu

CANICROSS
62 reportᎠ– trophée Des montaGnes 2011
63 reportᎠ– sirius okolo hraDCe Finále hill’s Cupu 2011

MUSHING A DOGTREKKING
64 historie – oD reGionálního ZávoDu po mistrovství evropy
66 reportᎠ– 105 roZpálenýCh kilometrů

PASENÍ
68 roZhovor – nአrepreZentant na Continental 2011
70 seriál – Drive

OBEDIENCE
72 reportᎠ– Černobílý nový svět
74 seriál – bleskové oDloŽení

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
75 reportᎠ– mČr bo – pŘiJel, viDěl a ZvítěZil
80 reportᎠ– Zpráva Z ms FCi
84 reportᎠ– mistrovství Čr mláDeŽe
85 k.o.man
86 reportᎠ– otevŘený pŘebor Čr malýCh plemen 2011
88 malá plemena – meDailonek
88 malá plemena – poraDna
89 seriál – obrana – symFonie síly, puDů a 42 Zubů

ZÁCHRANÁŘI
92 metoDika – metoDika výCviku pro práCi na ploŠe (1. Díl)
95 poraDna
96 atesty – martin branDner a bára
97 reportᎠ– pŘíprava na mistrovství světa ZáChrannýCh psů FCi DruŽstev

98 psí Život – seXuální