Kompletní přehled článků v čísle 2007/5

Psí sporty 2010/1

10 RoZHoVoR – MIlaN olIVa
16 jaK SE SPoRtujE S… – MudI
20 tÉMa – WoRKING tEStY
23 EXotI – KERRY

AGILITY
24 REPoRtÁž – 8. MEZINÁRodNÍ MIStRoVStVÍ BoRdER KolIÍ
28 REPoRtÁž – EuRoPEaN oPEN 2007
30 REPoRtÁž – MEZINÁRodNÍ MIStRoVStVÍ juNIoRŮ
32 MEtodIKa – MEtodIKa MaRtINY KlIMEŠoVÉ

TANEC SE PSEM
39 Z PoHlEdu RoZHodČÍ – MR V taNCI SE PSEM

DOGDANCING
40 MEtodIKa alENY SMolÍKoVÉ

DOGFRISBEE
42 REPoRtÁž – StRoMoVKa dISCdoG FREEStYlE
44 REPoRtÁž – EuRoPaCuP 2007
45 MEtodIKa – BRuSH
DOSTIHY & COURSING
46 REPoRtÁž – „KdE doMoV MŮj…“ Nad SaCHSENHEIMEM
49 dRÁHY MSC
50 SERIÁl – FoRMalItY

FLYBALL
52 REPoRtÁž – NadĚjÍ jE StÁlE VÍCE
54 MEtodIKa – otoČKa Na SHootu

MUSHING & DOGTREKKING
58 o KoM SE MluVÍ – MaRtINa ŠtĚPÁNKoVÁ
6o RoZHoVoR – MIloŠ a MaRKÉta SlaMĚNÍKoVI

OBEDIENCE
64 REPoRtÁž – NEoFICIÁlNÍ ZÁVod oBEdIENCE CZ
65 CVIKY – odložENÍ

PASENÍ
66 ZÁPISKY ZE ŠKolENÍ – PŘEdVÍdat MoMENt ZloMu

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
69 REPoRtÁž – CaCIt lEtY 2007
70 oHlÉdNutÍ – MIStRoVStVÍ ČKS IPo (jaRoSlaV HodEK)
72 PoStŘEH – MS doBRMaNŮ
73 o KoM SE MluVÍ – IRENa ZEMaNoVÁ & KÁja
74 PŘÍPRaVa Na ZKouŠKu – ZdolÁVÁNÍ PŘEKÁžEK
76 REPoRtÁž – MEZINÁRodNÍ MIStRoVStVÍ No
78 oKÉNKo FIGuRaNta – KouŠEME do RuKÁVu a NaoStRo!
80 MoNdIoRING – PoSluŠNoSt a SKoKY

ZÁCHRANÁŘI
86 REPoRtÁž – MIStRoVtSVÍ SVĚta IRo 2007
88 MEtodIKa
91 REPoRtÁž – juNIoR CuP

92 PSÍ ŠKolKa
94 VÝžIVa
95 HRa jMÉNEM KlIKR
96 VEtERINa