Kompletní přehled článků v čísle 2007/4

Psí sporty 2010/1

10 MS BElGICKÝCH OVČáKů – REPORtáŽ, POHlED ROzHODČíHO, ROzHOVOR S MIStREM SVětA IVANEM BAlABANOVEM
16 jAK SE SPORtujE S… – StřEDNí KNíRAČ
19 EXOtI –BORG OBRANář
20 téMA – „MAGICKÝ KlIKR“

AGILITY
22 REPORtᎠ– MS BElGICKÝCH OVČáKů
24 ROzHOVOR – SuSAN REKVElD – AGIlItY NA KOlEČKáCH jE záBAVA
26 REPORtᎠ– tOP CuP OutDOOR 2007
28 REPORtᎠ– KVAlIfIKAČNí záVODY – 1.KOlO
30 MEtODIKA – BěŽ VS. KE MNě

DOGDANCING
38 NáPOVěDA – BODOVACí tABulKA
42 REPORtᎠ– jARNí POHáR BRASY

TANEC sE psEM
43 z POHlEDu ROzHODČí – CHOREOGRAfIE

DOGFRIsBEE
44 RADA – DISKY PRO DOGfRISBEE
46 fOtOREPORtᎠ– SPRING DISCDOG fuN WEEKEND
47 MEtODIKA – ButtERflY

DOsTIHY & COURsING
48 SERIál – MáME DOMA DOStIHOVéHO juNIORA
50 VzPOMíNáME – BODOVACí COuRSING KRAluPY NAD VltAVOu

FLYBALL
54 MEtODIKA – NáCVIK PřEKáŽEK
56 REPORtᎠ– EAGER’S CuP

MUsHING & DOGTREKKING
60 ROzHOVOR – jANA HENYCHOVá
62 REPORt᎖ KRušNOHORSKÝ DOGtREKKING & šERáK
64 OHláDNutí – luBOš SEIDl – ČESKÝ DIStANCE MuSHING 2007

OBEDIENCE
66 fOtOREPORtᎠ– OBEDIENCE OBRAzEM
68 ROzHOVOR – MARlIS NEff
69 CVIKY – CHůzE u NOHY

pAsENí
70 záPISKY zE šKOlENí

spORTOvNí KYNOLOGIE
72 OHléDNutí – VÝBěROVé SOutěŽE 2007 (jAROSlAV HODEK, Vít GlISNíK)
75 REPORtᎠ– VYPEČENÝ AtIBOX
77 S RuKáVEM – jOSEf KuBEC
78 PříPRAVA NA zKOušKu – ODlOŽENí
78 OKéNKO fIGuRANtA – zAČíNáME S OBRANOu
82 MONDIORING – MONDIORING V ČR
84 REPORtᎠ– 1. MIStROVStVí IzRAElE

ZÁCHRANÁřI
86 MEtODIKA
89 tIPY NA SutINY

90 PSí šKOlKA
92 VÝŽIVA
94 VEtERINA
97 řáDKOVá INzERCE